021-28427551 | 09124524524

ما را دنبال کنید :

کد دستوری کاربران دستگاه

 استفاده از سرویس پیام کوتاه (اجرای کدهای USSD)

 

  • کد مربوط به هر دستور را از طریق پیامک به شماره سیم کارت داخل ردیاب ارسال کنید.
  • در صورتی که کد ارسال شده صحیح باشد، نتیجه از طریق پیامک به شما اطلاع داده می شود.

 

 

تذکر

 

  • تمام حروف انگلیسی بزرگ نوشته شود.
  • دستورات را بدون فاصله و پشت سر هم بنویسید.
  • منظور از ” رمز “، همان ” کلمه عبور ” شش رقمی (یا بیش از ۶ رقم ) است، که هنگام ثبت دستگاه در سامانه ردیابی رایان تعیین نموده اید.
سامانه پیامکی ردیاب رایان

پیامک

جهت بهره مندی از قابلیت ارتباط کاربر با دستگاه از طریق پیامک، در ابتدا لازم است کاربران تعریف شوند.

کاربر اول به عنوان کاربر اصلی شناخته می شود، و کاربران دوم و سوم هر دو در یک سطح می باشند. هشدار ها برای هر سه کاربر تعریف شده ارسال می گردد، اما در صورت باز شدن درب خودرو دستگاه تنها با کاربر اول تماس می گیرد. در صورت استفاده از کلید درخواست کمک (SOS)، این هشدار برای هر سه کاربر ارسال می گردد. 

تعریف کاربر اول

#شماره موبایل:ADMIN1.رمز

تعریف کاربردوم

#شماره موبایل:ADMIN2.رمز

تعریف کاربر سوم

#شماره موبایل:ADMIN3.رمز

مشاهده کاربران

?ADMIN.رمز

بلوتوث

جهت استفاد از قابلیت، ارتباط کاربر با دستگاه از طریق بلوتوث، در ابتدا لازم است کاربران بلوتوث تعریف شوند.

آدرس بلوتوث گوشی تلفن همراه خود را از قسمت تنظیمات تلفن همراه دریافت کرده و از طریق کد های تعریف شده برای سیم کارت داخل ردیاب ارسال نمایید.

تعریف کاربر اول

#آدرس بلوتوث:BLUETOOTHADMIN1.رمز

تعریف کاربردوم

#آدرس بلوتوث:BLUETOOTHADMIN2.رمز

تعریف کاربر سوم

#آدرس بلوتوث:BLUETOOTHADMIN3.رمز

مشاهده کاربران

?ADMIN.رمز

قابل روئیت بودن بلوتوث

BTVISON.رمز

غیر قابل روئیت بودن بلوتوث

BTVISOFF.رمز

مشاهده وضعیت

?BTVIS.رمز