021-28427551 | 09124524524

ما را دنبال کنید :

کد دستوری هشدار های دستگاه

 استفاده از سرویس پیام کوتاه (اجرای کدهای USSD)

 

  • کد مربوط به هر دستور را از طریق پیامک به شماره سیم کارت داخل ردیاب ارسال کنید.
  • در صورتی که کد ارسال شده صحیح باشد، نتیجه از طریق پیامک به شما اطلاع داده می شود.

 

 

تذکر

 

  • تمام حروف انگلیسی بزرگ نوشته شود.
  • دستورات را بدون فاصله و پشت سر هم بنویسید.
  • منظور از ” رمز “، همان ” کلمه عبور ” شش رقمی (یا بیش از ۶ رقم ) است، که هنگام ثبت دستگاه در سامانه ردیابی رایان تعیین نموده اید.
سامانه پیامکی ردیاب رایان

هشدار سرعت

فعال سازی

SPEEDON.رمز

غیر فعال سازی

SPEEDOFF.رمز

مشاهده وضعیت

?SPEED.رمز

تنظیم حداکثر سرعت مجاز

SPEED:140#.رمز

حمل غیر مجاز ( حمل با جرثقیل )

فعال سازی

MOVEMENTON.رمز

غیر فعال سازی

MOVEMENTOFF.رمز

مشاهده وضعیت

?MOVEMENT.رمز

روشن شدن خودرو

فعال سازی

FIRSTSTARTON.رمز

غیر فعال سازی

FIRSTSTARTOFF.رمز

مشاهده وضعیت

?FIRSTSTART.رمز

در صورت فعال شدن این قابلیت، بعد از روشن شدن خودرو پیامکی حاوی لینک نقشه برای کابر اول دستگاه ارسال می شود

خاموش شدن خودرو

فعال سازی

FIRSTSTOPON.رمز

غیر فعال سازی

FIRSTSTOPOFF.رمز

مشاهده وضعیت

?FIRSTSTOP.رمز

در صورت فعال شدن این قابلیت، بعد از خاموش شدن خودرو پیامکی حاوی لینک نقشه برای کابر اول دستگاه ارسال می شود